ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΝΦΙΑ 2017

 

Ο «ΕΝΦΙΑ» απο­τε­λεί μεί­ζον πρό­βλη­μα άδι­κης και κατα­πιε­στι­κής κρα­τι­κής πολιτικής.

Οι δικη­γο­ρι­κές εται­ρεί­ες «Οικο­νο­μό­που­λος και Συνερ­γά­τες» (ΑΜ ΔΣΑ 80137, www.ikonomopoulos.gr) και «Φλο­γα­ΐ­της — Σιού­τη και Συνερ­γά­τες» (ΑΜ ΔΣΑ 80517www.flogaitissioutis.com), με αίσθη­μα ευθύ­νης, σε συνερ­γα­σία με έμπει­ρους φορο­τε­χνι­κούς συμ­βού­λους και δικη­γό­ρους από όλη την Ελλά­δα, δίνουν την ευκαι­ρία στους υπό­χρε­ους ΕΝΦΙΑ να κατα­βάλ­λουν τον τρέ­χο­ντα ΕΝΦΙΑ «με επι­φύ­λα­ξη» και να διεκ­δι­κή­σουν την επι­στρο­φή του.

Σύμ­φω­να με την υπάρ­χου­σα σχε­τι­κή νομο­λο­γία του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (ΣΤΕ), το οποίο απο­φάν­θη­κε σε ανά­λο­γες περι­πτώ­σεις με τις απο­φά­σεις 2334 και 2337 του 2016, όσοι συμπο­λί­τες φορο­λο­γού­με­νοι πιστεύ­ουν ότι ο ΕΝΦΙΑ που τους έχει κατα­λο­γι­στεί είναι άδι­κος και δεν έχει καμία σχέ­ση με την σημε­ρι­νή πραγ­μα­τι­κή αξία των ακι­νή­των τους, όσοι έχουν ακί­νη­τα σε περιο­χές που οι αντι­κει­με­νι­κές αξί­ες δεν έχουν ανα­προ­σαρ­μο­στεί, όπως θα έπρε­πε, τα τελευ­ταία δύο χρό­νια ή ανα­προ­σαρ­μό­σθη­καν λαν­θα­σμέ­να έχουν την ευκαι­ρία να προ­χω­ρή­σουν στη δίκαιη διεκ­δί­κη­σή τους.

 

Παρότι ο ΕΝΦΙΑ έχει υπολογιστεί λανθασμένα για εκατομμύρια Έλληνες, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι καταθέσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ατομικές ενδικοφανείς προσφυγές στις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

 

Παράλ­λη­λα, επει­δή το πρό­βλη­μα αφο­ρά σε 7.000.000 Έλλη­νες, απευ­θύ­νε­ται πρό­σκλη­ση στους συνα­δέλ­φους δικη­γό­ρους να συνερ­γα­στούν ώστε να εξυ­πη­ρε­τη­θούν οι πολί­τες σε όλα τα σημεία της χώρας. Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν στο diktyo@enfiaprosfigi.gr

Οι δύο δικη­γο­ρι­κές εται­ρί­ες στην προ­σπά­θεια τους να προ­σεγ­γί­σουν κοι­νω­νι­κά το ζήτη­μα, όρι­σαν ως συνο­λι­κή αμοι­βή και τα έξο­δα συμ­με­το­χής στη σχε­τι­κή ομα­δι­κή διεκ­δί­κη­ση τα Eκα­τό Eυρώ συν ΦΠΑ (€124), προ­κει­μέ­νου να είναι προ­σι­τό σε κάθε φορολογούμενο.

Για τη συμ­με­το­χή  κάθε φορο­λο­γού­με­νου, χρειά­ζε­ται ανά­θε­ση της υπό­θε­σης στους Δικη­γό­ρους με τρό­πο που περι­λαμ­βά­νε­ται στην ιστο­σε­λί­δα ή το 875 876 8888.

 

Για να δώσε­τε εντο­λή πατή­στε εδώ  
Για σύντο­μη πλη­ρο­φό­ρη­ση καλέ­στε από στα­θε­ρό ή κινη­τό στο 875 876 8888 (με χρέ­ω­ση 0,79€/1*)

*Χρέ­ω­ση από στα­θε­ρό 0,79€/1’ (με  ΦΠΑ + Τέλος Συν­δρο­μη­τών Στα­θε­ρής Τηλ/νίας)
Χρέ­ω­ση από κινη­τό 0,75€/1’ (με ΦΠΑ και εφαρ­μό­ζε­ται επι­πλέ­ον Τέλος Συν­δρο­μη­τών Κινη­τής Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20%
ανά­λο­γα με το ύψος του μηνιαί­ου λογα­ρια­σμού προ ΦΠΑ)
mediatel -Τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη:  2142148020