ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΦΙΑ 2017
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016)

Πιστεύ­ε­τε ότι ο ΕΝΦΙΑ που σας έχει κατα­λο­γι­στεί είναι άδι­κος και δεν έχει καμία σχέ­ση με τη σημε­ρι­νή πραγ­μα­τι­κή αξία των ακι­νή­των σας; Έχε­τε ακί­νη­τα σε περιο­χές που οι αντι­κει­με­νι­κές αξί­ες δεν έχουν ανα­προ­σαρ­μο­στεί, όπως θα έπρε­πε, τα τελευ­ταία δύο χρό­νια ή ανα­προ­σαρ­μό­σθη­καν λαν­θα­σμέ­ναΔηλα­δή έχε­τε ακί­νη­τα σε οποιο­δή­πο­τε σημείο της χώρας;

 

Διεκ­δι­κή­στε τώρα τα δικαιώ­μα­τά σας!
Περά­στε άμε­σα από τα λόγια στην πράξη!

 

Εκμε­ταλ­λευ­θεί­τε τη δυνα­τό­τη­τα που σας δίνει ο λάθος υπο­λο­γι­σμός του ΕΝΦΙΑ 2017 από το Δημό­σιο και διεκ­δι­κή­στε ό,τι κατα­βά­λε­τε «με επι­φύ­λα­ξη» για ΕΝΦΙΑ 2017

 

Δικαίωμα επιστροφής ΕΝΦΙΑ 2017 έχετε μόνο όσοι το διεκδικήσετε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

 

Οι δικη­γο­ρι­κές εται­ρεί­ες «Οικο­νο­μό­που­λος και Συνερ­γά­τες» (ΑΜ ΔΣΑ 80137, www.ikonomopoulos.gr) και «Φλο­γα­ΐ­της – Σιού­τη και Συνερ­γά­τες» (ΑΜ ΔΣΑ 80517, www.flogaitissioutis.com) σε συνερ­γα­σία με έμπει­ρους φορο­τε­χνι­κούς συμ­βού­λους και όσους δικη­γό­ρους θελή­σουν να συμ­με­τέ­χουν, σε όλη την Ελλά­δα για να σας εκπρο­σω­πή­σουν στη δίκαιη διεκ­δί­κη­σή σας στην προ­σπά­θεια τους να προ­σεγ­γί­σουν κοι­νω­νι­κά το ζήτη­μα, όρι­σαν ως συνο­λι­κή αμοι­βή συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των εξό­δων συμ­με­το­χής στη σχε­τι­κή ομα­δι­κή διεκ­δί­κη­ση τα €100 συν ΦΠΑ (€124)[i] προ­κει­μέ­νου το ποσό αυτό να είναι προ­σι­τό σε κάθε φορολογούμενο.

Η εντο­λή ανα­τί­θε­ται με την κατα­βο­λή της αμοιβής.

Η αμοι­βή μπο­ρεί να κατα­βάλ­λε­ται με χρέ­ω­ση πιστω­τι­κής κάρ­τας (POS), με κατά­θε­ση στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των Δικη­γό­ρων, με χρέ­ω­ση πιστω­τι­κής-χρε­ω­στι­κής κάρ­τας στο 210 3627926 ή με μετρη­τά στην έδρα της κοι­νο­πρα­ξί­ας (Κου­μπά­ρη 4, Αθή­να 106 74) ένα­ντι από­δει­ξης[ii].

Το κόστος συμ­με­το­χής είναι ανε­ξάρ­τη­το από την αξία των ακι­νή­των και το ύψος του ΕΝΦΙΑ που έχει επι­βλη­θεί και είναι κατά πολύ μικρό­τε­ρο από το ποσό που θα κατέ­βα­λε όποιος φορο­λο­γού­με­νος ενερ­γού­σε μόνος του.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
καλέ­στε από στα­θε­ρό ή κινητό
✆ 875 876 8888
(με χρέ­ω­ση 0,79€/1’*)

 Καθ. Σπύρος Φλογαΐτης         Καθ. Γλυκερία Σιούτη          Χάρης Οικονομόπουλος

i. Όποιος επι­θυ­μεί η κατά­θε­ση της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής στη ΔΟΥ του να γίνει από δικη­γό­ρο, η σχε­τι­κή εκ του νόμου ειδι­κή επι­βά­ρυν­ση είναι €105, καθώς απαι­τεί­ται ειδι­κό γραμ­μά­τιο προ­εί­σπρα­ξης δικη­γο­ρι­κού συλλόγου.
ii. Καλύ­πτει το κεί­με­νο της «ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής» και των οδη­γιών κατά­θε­σης της προ­σφυ­γής και της επι­φύ­λα­ξης πριν κάθε σχε­τι­κή κατα­βο­λή στη ΔΟΥ, τη σύντα­ξη και την κατά­θε­ση δικα­στι­κής προ­σφυ­γής σε κάθε αρμό­διο Πρω­το­δι­κείο και τη συζή­τη­σή της.

*Χρέ­ω­ση από στα­θε­ρό 0,79€/1’ (με  ΦΠΑ + Τέλος Συν­δρο­μη­τών Στα­θε­ρής Τηλ/νίας)
Χρέ­ω­ση από κινη­τό 0,75€/1’ (με ΦΠΑ και εφαρ­μό­ζε­ται επι­πλέ­ον Τέλος Συν­δρο­μη­τών Κινη­τής Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20%
ανά­λο­γα με το ύψος του μηνιαί­ου λογα­ρια­σμού προ ΦΠΑ)
mediatel -Τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη:  2142148020