ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Η κατά­θε­ση του εγγρά­φου που λέγε­ται «ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ», μαζι με «ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» («ΔΕΠ») που πρέ­πει να κατα­τε­θεί μαζί της ΠΡΙΝ κατα­βά­λε­τε την πρώ­τη δόση του ΕΝΦΙΑ σας πρέ­πει να έχει ολο­κλη­ρω­θεί μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Εάν μας έχε­τε ήδη κατα­βά­λει το ποσό των €124 και μας έχε­τε στεί­λει στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση (email) entoli@enfiaprosfigi.gr  την από­δει­ξη κατα­βο­λής του κόστους συμ­με­το­χής σας (αμοι­βής) με το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, το αφμ, τη διεύ­θυν­ση, τον αριθ­μό κινη­τού τηλε­φώ­νου σας και τη διεύ­θυν­ση email σας. θα σας απο­στεί­λου­με ένα mail από όπου θα μπο­ρεί­τε να ‘’κατε­βά­σε­τε’’ και να τυπώ­σε­τε τα ανα­γκαία νομι­κά έγγραφα.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι μαζί με την Ενδι­κο­φα­νή Προ­σφυ­γή σας συνι­στού­με, ΠΡΙΝ πλη­ρώ­σε­τε την πρώ­τη δόση του ΕΝΦΙΑ, να κατα­θέ­σε­τε και Δήλω­ση Επι­φύ­λα­ξης Πλη­ρω­μής (θα τη λάβε­τε όπως και την ενδι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή)  ώστε να δικαιού­στε να διεκ­δι­κή­σε­τε την επι­στρο­φή του ΕΝΦΙΑ έντοκα.

Τα βήμα­τα που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σε­τε είναι έξι (6):
1. Λήψη — εκτύπωση
2. Συμπλήρωση
3. Δημιουρ­γία Φακέλλου
4. Έλεγ­χος ότι είναι πλήρης
5. Κατάθεση
6. Απο­στο­λή αντι­γρά­φων στους Δικηγόρους

 

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
ΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ/ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΔΕΠ

Την «ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ» και τη «ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» θα τις λάβε­τε αφού κατα­βά­λε­τε την Αμοι­βή και, με τον τρό­πο αυτό, ανα­θέ­σε­τε στους Δικη­γό­ρους την Εντο­λή, με  email ή από το γρα­φείο της Δικη­γο­ρι­κής Εται­ρεί­ας Οικο­νο­μό­που­λος και Συνερ­γά­τες στην οδό  Κου­μπά­ρη 4 στην Αθήνα.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (και της ΔΕΠ)

Την ενδι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή (και τη Δήλω­ση Επι­φύ­λα­ξης Πλη­ρω­μής) μπο­ρεί­τε να τη συμπλη­ρώ­σε­τε μόνος σας, εκτός εάν προ­τι­μά­τε, για μεγα­λύ­τε­ρη ασφά­λεια σχε­τι­κά με την ζώνη που βρί­σκε­ται το/τα ακίνητο/α σας, να ζητή­σε­τε και τη βοή­θεια συμ­βο­λαιο­γρά­φου ή λογι­στή. Το μόνο που χρειά­ζε­ται να συμπλη­ρώ­σε­τε στο έτοι­μο κει­με­νο που σας παρέ­χου­με είναι τα προ­σω­πι­κά σας στοι­χεία (ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, ΑΦΜ.….….….….….….) και την ζώνη που βρί­σκε­ται το ακί­νη­το ή τα ακί­νη­τα που σας φορο­λο­γούν με ΕΝΦΙΑ. Τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για την ζώνη μπο­ρεί­τε να τις βρεί­τε  από το συμ­βο­λαιο­γρά­φο σας ή και από λογι­στή που δια­θέ­τει σχε­τι­κό “πρό­γραμ­μα υπο­λο­γι­σμού αντι­κει­με­νι­κών αξιών”.

 

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ Η ΔΕΠ

Μαζί με την Ενδι­κο­φα­νή Προ­σφυ­γή  και τη Δήλω­ση Επι­φύ­λα­ξης Πλη­ρω­μής πρέ­πει να έχε­τε μαζί σας και τέσ­σε­ρα απλά έγγρα­φα. Eπει­δή το Κρά­τος – για να μην ξοδεύ­ε­ται – απαι­τεί να του τα κατα­θέ­σε­τε τόσο σε χαρ­τί όσο και «σκα­να­ρι­σμέ­να», σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή, φρο­ντί­στε πριν πάτε στην εφο­ρία για την κατά­θε­ση να ελέγ­ξε­τε ότι, μαζί με την Δήλω­ση Επι­φύ­λα­ξης Πλη­ρω­μής (ΠΡΙΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ Η ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ), θα έχε­τε μαζί σας και την Ενδι­κο­φα­νή Προ­σφυ­γή (σε δύο αντί­τυ­πα),) τα τέσ­σε­ρα έγγρα­φα. Επα­να­λαμ­βά­νε­ται, εκτός από τις φωτο­τυ­πί­ες των εγγρά­φων να έχε­τε μαζί με την πρω­τό­τυ­πη Δήλω­ση Επι­φύ­λα­ξης Πλη­ρω­μής, την πρω­τό­τυ­πη Ενδι­κο­φα­νή Προ­σφυ­γή και την πρω­τό­τυ­πη υπέ­θυ­νη δήλω­ση και να τα έχε­τε αντι­γρά­ψει και  σε στι­κά­κι ή cd. Το στι­κά­κι (ή το cd) θα το βάλε­τε στον φάκελ­λο μαζί με την ενδι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή και τα τέσ­σε­ρα συνο­δευ­τι­κά έγγραφα.

ΤΑ 5 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Υπο­γε­γραμ­μέ­νη ενδι­κο­φα­νής προ­σφυ­γή (σε δύο αντίτυπα)
2. Eκκα­θα­ρι­στι­κό σημεί­ω­μα ΕΝΦΙΑ 2017
3. Ειδο­ποί­η­ση πλη­ρω­μής ΕΝΦΙΑ 2017
4. Αντί­γρα­φο του «Ε9» σας
5. Υπο­γε­γραμ­μέ­νη υπεύ­θυ­νη δήλω­ση Ν. 1599/1986 για το ακρι­βές του περιε­χο­μέ­νου (δηλα­δή της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής και των 4 εγγρά­φων) που θα έχε­τε σκα­νά­ρει και αντι­γρά­ψει στο cd ή στο στι­κά­κι. Το περιε­χό­με­νο της «Υπεύ­θυ­νης Δήλω­σης» έχει αναρ­τη­θεί στην Ιστο­σε­λί­δα και απαι­τεί­ται μόνο η συμπλή­ρω­ση των προ­σω­πι­κών στοι­χεί­ων σας.

Στο CD ή στο στι­κά­κι θα πρέ­πει να έχε­τε σκα­να­ρι­σμέ­νη τηv ενδι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή, το εκκα­θα­ρι­στι­κό σημεί­ω­μα ΕΝΦΙΑ 2017, την ειδο­ποί­η­ση πλη­ρω­μής φόρου ΕΝΦΙΑ, το αντί­γρα­φο του Ε9 και την υπεύ­θυ­νη δήλω­ση Ν. 1599/1986 για το ακρι­βές του περιε­χο­μέ­νου των στοι­χεί­ων του CD.

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ
O EΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Πριν φύγε­τε για την εφο­ρία ελέγ­ξτε ότι έχε­τε μαζί σας την ενδι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή, υπο­γε­γραμ­μέ­νη από εσάς στο τέλος και το φάκελ­λο με τα έγγρα­φα και το CD  ή το στι­κά­κι που θα τα περιλαμβάνει.
Εάν  θέλε­τε να το ελέγ­ξου­με εμείς και σας βγά­ζει ο δρό­μος σας μπο­ρεί­τε να περά­σε­τε από το γρα­φείο της Οικο­νο­μό­που­λος και Συνερ­γά­τες Δικη­γο­ρι­κή Εται­ρεία (Κου­μπά­ρη 4, Αθή­να 106 74) καθη­με­ρι­νά μετα­ξύ 08:30 και 16:30. Θα κάνου­με ό,τι μπο­ρού­με για να σας εξυπηρετήσουμε.
Εάν δεν μπο­ρεί­τε ή δεν θέλε­τε να την κατα­θέ­σε­τε εσείς αλλά θέλε­τε να στεί­λε­τε κάποιο συγ­γε­νή ή φίλο σας θα πρέ­πει να τον εξου­σιο­δο­τή­σε­τε με θεώ­ρη­ση γνη­σί­ου της υπο­γρα­φής σας από ΚΕΠ. Εάν θέλε­τε να εξου­σιο­δο­τή­σε­τε τον δικη­γό­ρο  σας, αφού του δώσε­τε την εξου­σιο­δό­τη­ση με θεω­ρη­μέ­νο το γνή­σιο της υπο­γρα­φής σας θα πρέ­πει να του δώσε­τε και το κόστος για το «γραμ­μά­τιο προ­εί­σπρα­ξης» του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου που απαι­τεί­ται για την κατά­θε­ση της προ­σφυ­γής και που ανέ­ρε­χε­ται σε €105,40.

Δυστυ­χώς, επει­δή η δια­δι­κα­σία δεν επι­τρέ­πει την ομα­δο­ποί­η­ση περισ­σό­τε­ρων ενδι­κο­φα­νών προ­σφυ­γών όπως επι­τρέ­πε­ται η ομα­δο­ποί­η­ση περισ­σό­τε­ρων δικα­στι­κών με ίδια νομι­κή και πραγ­μα­τι­κή βάση, εάν θέλε­τε να κάνει την κατά­θε­ση στην Εφο­ρία  δικη­γό­ρος, παρό­τι δε χρειά­ζε­ται αν την κάνε­τε οι ίδιοι, δεν μπο­ρού­με να την καλύ­ψου­με εμείς.

 

ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ
H KATAΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ – ΠΡΙΝ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ – ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Η κατά­θε­ση της Ενδι­κο­φα­νούς Προ­σφυ­γής, του Φακέλ­λου της και της Δήλω­σης Επι­φύ­λα­ξης Πλη­ρω­μής πρέ­πει να γίνει το αργό­τε­ρο μέχρι τις 29 Σεπτεμ­βρί­ου και πριν κατα­βά­λε­τε την πρώ­τη δόση ή τον ΕΝΦΙΑ 2017.

Για να μην πέσε­τε σε ουρές καλύ­τε­ρα πηγαί­νε­τε όσο νωρί­τε­ρα μπο­ρεί­τε μέσα στο Σεπτέμ­βριο, ακό­μα και αύριο. Καλύ­τε­ρα να την κατα­θέ­σε­τε νωρίς παρά να ρισκά­ρε­τε να χάσε­τε την προ­θε­σμία. Αν χαθεί η προ­θε­σμία όσο δίκιο και νά’χετε τα δικα­στή­ρια δεν θα δεχθούν, καν, να το εξετάσουν.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Στη ΔΟΥ που υπά­γε­στε, στο Δικα­στι­κό Τμή­μα.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ, φεύ­γο­ντας από την ΔΟΥ:

1. Να πάρε­τε το ένα από τα δύο πρω­τό­τυ­πα που είχα­τε μαζί σας όπου θα σφρα­γί­σει η ΔΟΥ τον «αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου» κατά­θε­σης, ώστε να έχου­με από­δει­ξη της κατά­θε­σής της για να μπο­ρέ­σου­με να κάνου­με μετά τη δικα­στι­κή προσφυγή,
2. Να πάρε­τε, επί­σης, σφρα­γι­σμέ­νο αντί­γρα­φο «Δήλω­ση Επι­φύ­λα­ξης Πλη­ρω­μής», ώστε να προ­κύ­πτει η ημε­ρο­μη­νία κατά­θε­σής της και ο αριθ­μός πρωτοκόλλου.

 

ΕΚΤΟ ΒΗΜΑ
H ENHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΦΛΟΓΑΪTHΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Αφού ολο­κλη­ρώ­σε­τε τα παρα­πά­νω, για να μπο­ρού­με να οργα­νώ­σου­με έγκαι­ρα τόσο τη δική σας Δικα­στι­κή Προ­σφυ­γή όσο και την μαζι­κή κατά­θε­ση και συζή­τη­ση των Δικα­στι­κών Προ­σφυ­γών όλων των άλλων εντο­λέ­ων μας ανα την Ελλά­δα, πρέ­πει να μας στεί­λε­τε με ταχυ­δρο­μείο ή fax ή email  το ταχύ­τε­ρο, ει δυνα­τόν μέχρι τις 16 Οκτω­βρί­ου 2017, αντί­γρα­φα από τα 1 και 2 που θα παίρ­νε­τε φεύ­γο­ντας μαζί με αντί­γρα­φα των τεσ­σά­ρων εγγρά­φων που κατα­θέ­σα­τε με τον Φάκελ­λο.

Με το καλό.

Αθή­να, 13 Σεπτεμ­βρί­ου 2017

Download
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ