ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ 2017

Αγα­πη­τοί εντο­λείς μας οι οποί­οι έχε­τε κατα­θέ­σει εμπρό­θε­σμα και μας έχε­τε απο­στεί­λει αντί­γρα­φα των ενδι­κο­φα­νών προ­σφυ­γών που κατα­θέ­σα­τε στις ΔΟΥ σας κατά του ΕΝΦΙΑ 2017:

  1. Η αρμό­δια επι­τρο­πή έχει αρχί­σει ήδη, όπως ανα­μέ­νο­νταν, να απορ­ρί­πτει ρητά κάποιες από τις ενδι­κο­φα­νεις προ­σφυ­γές. Επί­σης, πλη­σιά­ζει για τους περισ­σό­τε­ρους προ­σφεύ­γο­ντες η προ­θε­σμία των 120 ημε­ρών από την κατά­θε­ση της προ­σφυ­γής σας.
  2. Εφό­σον δεν σας έχει κοι­νο­ποι­η­θεί από την ΑΑΔΕ πρά­ξη ρητής απόρ­ρι­ψης της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής που κατα­θέ­σα­τε και παρέλ­θουν 120 ημε­ρο­λο­για­κές ημέ­ρες από την κατά­θε­σή της χωρίς να έχε­τε λάβει απά­ντη­ση, η προ­σφυ­γή σας θεω­ρεί­ται ότι απορ­ρί­φθη­κε «σιω­πη­ρά».
  3. Τόσο η ημε­ρο­μη­νία που, τυχόν, σας κοι­νο­ποιεί­ται από την ΑΑΔΕ η πρά­ξη απόρ­ρι­ψης της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής σας – εάν δεν την παρα­λά­βε­τε «συστη­μέ­νη» ή με από­δει­ξη παρα­λα­βής ως ημε­ρο­μη­νία κοι­νο­ποί­η­σης θεω­ρεί­ται η 15η ημέ­ρα από την ημε­ρο­μη­νία που ανα­γρά­φε­ται στην απορ­ρι­πτι­κή πρά­ξη ως ημε­ρο­μη­νία έκδο­σής της — όσο και η 120ή ημέ­ρα από την κατά­θε­ση της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής σας είναι σημα­ντι­κά ορό­ση­μα. Είτε από την «κοι­νο­ποί­η­ση» της απορ­ρι­πτι­κής από­φα­σης, είτε, εάν δεν έχει υπάρ­ξει απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση, από την 120ή ημέ­ρα από την κατά­θε­ση της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής σας αρχί­ζει να «τρέ­χει» η τρια­κο­ντα­ή­με­ρη προ­θε­σμία μέσα στην οποία πρέ­πει υπο­χρε­ω­τι­κά να κατα­τε­θεί από εμάς ως δικη­γό­ρους σας η δικα­στι­κή,πλέ­ον, προ­σφυ­γή ενώ­πιον του αρμό­διου διοι­κη­τι­κού δικα­στη­ρί­ου.
  4. Εάν δεν κατα­θέ­σα­τε έγκαι­ρα και σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες μας ενδι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή κατά του ΕΝΦΙΑ 2017 και, εφό­σον την κατα­θέ­σα­τε, εάν δεν μας ειδο­ποι­ή­σε­τε έγκαι­ρα για την ρητή απόρ­ρι­ψη της προ­σφυ­γής σας ή δεν μας στεί­λε­τε έγκαι­ρα αυτά που κατα­γρά­φο­νται παρα­κά­τω και, έτσι, δεν κατα­θέ­σου­με εμπρό­θε­σμα την σχε­τι­κή δικα­στι­κή προ­σφυ­γή, η σχε­τι­κή δυνα­τό­τη­τα χάνε­ται οριστικά.
  5. Για την προ­ε­τοι­μα­σία της δικα­στι­κής προ­σφυ­γής σας πρέ­πει να βεβαιω­θεί­τε ότι μας έχε­τε στεί­λει σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή στη διεύ­θυν­ση entoli@enfiaprosfigi.gr αντί­γρα­φο του “φακέλ­λου” που κατα­θέ­σα­τε μαζί με την ενδι­κο­φα­νή προ­σφυ­γή σας κατά του ΕΝΦΙΑ. Τα έγγρα­φα αυτά, τα οποία αν δεν έχε­τε ήδη στεί­λει παρα­κα­λού­με να τα στεί­λε­τε άμε­σα, ήταν τα εξής:

Α. Το εκκα­θα­ρι­στι­κό σημεί­ω­μα ΕΝΦΙΑ οικο­νο­μι­κού έτους 2017

Β. Η ειδο­ποί­η­ση πλη­ρω­μής φόρου ΕΝΦΙΑ

Γ. Το αντί­γρα­φο του Ε9 σας και

Δ. Το αντί­γρα­φο της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής που κατα­θέ­σα­τε με τη σχε­τι­κή σφρα­γί­δα από το δικα­στι­κό τμή­μα της αρμό­διας ΔΟΥ σας που ανα­γρά­φε­ται η ημε­ρο­μη­νία κατά­θε­σης και ο αριθ­μός πρωτοκόλλου.

  1. Επι­πλέ­ον των παρα­πά­νω και, φυσι­κά, της τυχόν ρητής πρά­ξης απόρ­ρι­ψης της ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής σας αμέ­σως μόλις την παρα­λά­βε­τε, ήρθε η ώρα να μας στεί­λε­τε και τα παρα­κά­τω έγγρα­φα:

Α. Αντί­γρα­φα (φωτο­τυ­πί­ες, σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή) των τίτλων ιδιο­κτη­σί­ας του ακι­νή­του ή των ακι­νή­των που περι­λαμ­βά­νο­νται στο Ε9 σας,

Β. Τρι­πλό­τυ­πο κατα­βο­λής (πρω­τό­τυ­πο) στην αρμό­δια Δ.Ο.Υ. σας του ανα­λο­γι­κού παρα­βό­λου του 1% επί του κατα­λο­γι­σθέ­ντος φόρου «ΕΝΦΙΑ».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι για την κατά­θε­ση της προ­σφυ­γής αρκεί η κατα­βο­λή στην Δ.Ο.Υ. του 1/3 του 1% του ανα­λο­γι­κού παρα­βό­λου, ενώ τα υπό­λοι­πα 2/3 πρέ­πει να κατα­βλη­θούν μέχρι την προη­γού­με­νη της συζή­τη­σης της προ­σφυ­γής στο Δικα­στή­ριο. Εφό­σον, για να απο­φεύ­γε­τε και «δεύ­τε­ρη εκδρο­μή» στην ΔΟΥ σας, μπο­ρεί­τε και προ­τι­μά­τε να κατα­βά­λε­τε άμε­σα το συνο­λι­κό ποσό του παρα­βό­λου και δεν θέλε­τε να το κατα­βά­λε­τε όπως παρα­πά­νω ανα­φέ­ρε­ται, μπο­ρεί­τε να πλη­ρώ­σε­τε και το σύνο­λό του πριν την κατά­θε­ση της δικα­στι­κής προσφυγής.

Η κατα­βο­λή στη Δ.Ο.Υ αρχι­κά του 1/3 και εν συνε­χεία των 2/3 του 1% του ανα­λο­γι­κού παρα­βό­λου γίνε­ται με την υπο­βο­λή σημειώ­μα­τος προς τη Δ.Ο.Υ, για τη λήψη του οποί­ου υπο­βά­λε­τε την ΑΙΤΗΣΗ  που επι­συ­νά­πτε­ται στην παρού­σα ενη­μέ­ρω­ση. Επι­ση­μαί­νου­με ότι το τρι­πλό­τυ­πο κατα­βο­λής του ανα­λο­γι­κού παρα­βό­λου 1% επί του κατα­λο­γι­σθέ­ντος ΕΝΦΙΑ πρέ­πει να το παρα­λά­βου­με σε πρω­τό­τυ­πη μορ­φή – δεν αρκεί η ηλε­κτρο­νι­κή απο­στο­λή του.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, η οποία δεν προσ­διο­ρί­ζε­ται άμε­σα, άρα σε επό­με­νη επι­κοι­νω­νία μας, θα σας ενη­με­ρώ­σου­με ώστε να μας χορηγήσετε:

  1. Πιστο­ποι­η­τι­κά μετα­γρα­φής και ιδιο­κτη­σί­ας για κάθε ένα ακί­νη­τό σας που φορο­λο­γή­θη­κε με ΕΝΦΙΑ 2017 καθώς και κατα­χώ­ρι­ση του ακι­νή­του ή των ακι­νή­των στο οικείο Κτη­μα­το­λο­γι­κό Γρα­φείο. Τα πιστο­ποι­η­τι­κά θα πρέ­πει να εκδο­θούν πριν την ημε­ρο­μη­νία της δικα­σί­μου, προ­κει­μέ­νου να είναι πρό­σφα­τα και να μπο­ρούν να ληφθούν υπό­ψη από το Δικα­στή­ριο.
  2. Ειδι­κή εξου­σιο­δό­τη­ση θεω­ρη­μέ­νη με το γνή­σιο της υπο­γρα­φής σας από ΚΕΠ ή Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρού­με να νομι­μο­ποι­η­θού­με και να παρα­στα­θού­με ενώ­πιον του Δικα­στη­ρί­ου.   

Λόγω του πλή­θους των δικα­στι­κών προ­σφυ­γών που θα πρέ­πει να ετοι­μά­σου­με, των «σφι­χτών» προ­θε­σμιών που προ­βλέ­πει η νομο­θε­σία για την έγκυ­ρη κατά­θε­ση και συζή­τη­ση κάθε δικα­στι­κής προ­σφυ­γής και της «ομα­δο­ποί­η­σης» που απαι­τεί­ται, παρα­κα­λού­με η απο­στο­λή των τίτλων ιδιο­κτη­σί­ας σας και του σχε­τι­κού πρω­τό­τυ­που απο­δει­κτι­κού πλη­ρω­μής του παρα­βό­λου του Δημο­σί­ου να απο­στέλ­λο­νται και παρα­δί­δο­νται το αργό­τε­ρο μέσα σε δεκα­πέ­ντε ημέ­ρες από α) την, τυχόν, παρα­λα­βή ρητής απορ­ρι­πτι­κής από­φα­σης της σχε­τι­κής ενδι­κο­φα­νούς προ­σφυ­γής σας ή, εάν δεν λάβε­τε τέτοια β) την 120ή ημέ­ρα από την ημε­ρο­μη­νία κατά­θε­σής της στην αρμό­δια ΔΟΥ σας.

Σε ανα­μο­νή των σχε­τι­κών εγγρά­φων για την προ­ε­τοι­μα­σία και κατά­θε­ση των δικα­στι­κών, πλέ­ον, προ­σφυ­γών σας.

Αθή­να, 8 Ιανουα­ρί­ου 2018