ΕΝΤΟΛΗ/ΑΝΑΘΕΣΗ

Ο ΕΝΦΙΑ 2017 που κατα­λο­γί­στη­κε σε εσάς και άλλους 7.000.0000 ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των, δεν είναι μόνο άδι­κος. Υπο­λο­γί­στη­κε και λάθος και παράνομα.
Το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας έχει απο­φαν­θεί για αυτό, ήδη, ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα. Για να μπο­ρέ­σει, όμως, κάθε ένας απο εσάς να τον ακυ­ρώ­σει, θα πρέ­πει να προ­σφύ­γει κατά του ΕΝΦΙΑ 2017 στη ΔΟΥ που υπά­γε­ται έως την Παρα­σκευή 29 Σεπτεμ­βρί­ου. Όποιος δεν προ­σφύ­γει, τους τον χαρίζει.
Δώστε τώρα, με 1 κλικ, εντο­λή εκπρο­σώ­πη­σης και μπεί­τε στην ομα­δι­κή προ­σφυ­γή κατά του ΕΝΦΙΑ 2017 που ετοιμάζουμε.

Καθη­γη­τής  Σπύ­ρος Φλο­γα­ΐ­της        Καθη­γή­τρια Γλυ­κε­ρία Σιού­τη         Δικη­γό­ρος Χάρης Οικονομόπουλος

 

 

Kόστος εκπρο­σώ­πη­σης:  €100 + ΦΠΑ 24%

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

Επί­σης μπο­ρεί­τε να πλη­ρώ­σε­τε με μετρη­τά ή με χρέ­ω­ση POS
• στην έδρα της «Φλο­γαϊ­της, Σιού­τη και Συνερ­γά­τες Δικη­γο­ρι­κή Εται­ρεία»
στην Λεωφ. Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 27 στην Αθή­να (Τ.Κ 106 74)
• στην έδρα της «Οικο­νο­μό­που­λος και Συνερ­γά­τες Δικη­γο­ρι­κή Εται­ρεία»
στην οδό Κου­μπά­ρη 4 στην Αθή­να (Τ.Κ 106 74
)