ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΥΜΠΑΡΗ 4, ΑΘΗΝΑ

Καλέ­στε από στα­θε­ρό ή κινητό
✆ 875 876 8888

(με χρέ­ω­ση 0,79€/1’*)  

info@enfiaprosfigi.gr

*Χρέ­ω­ση από στα­θε­ρό 0,79€/1’ (με  ΦΠΑ + Τέλος Συν­δρο­μη­τών Στα­θε­ρής Τηλ/νίας)
Χρέ­ω­ση από κινη­τό 0,75€/1’ (με ΦΠΑ και εφαρ­μό­ζε­ται επι­πλέ­ον Τέλος Συν­δρο­μη­τών Κινη­τής Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20%
ανά­λο­γα με το ύψος του μηνιαί­ου λογα­ρια­σμού προ ΦΠΑ)
mediatel -Τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη:  2142148020