Τραπεζική πληρωμή

Με κατά­θε­ση, έμβα­σμα ή ηλε­κτρο­νι­κή μετα­φο­ρά σε τρα­πε­ζι­κό λογ/μό:

ALPHA BANK
IBANGR 72 0140 1150 1150 0232 0012 608
ΒΙ
C: CRBAGRAAXXX
Δικαιού­χος: «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ — ΣΙΟΥΤΗ — ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΚΑΤΩΠΟΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ