Ηλεκτρονική πληρωμή test

Το καλά­θι σας είναι κενό αυτή τη στιγμή.

Επι­στρο­φή στο κατάστημα 

2. Με πιστω­τι­κή ή χρε­ω­στι­κή κάρτα
μέσω υπη­ρε­σί­ας χρέ­ω­σης δια τηλε­φώ­νου (210 3627926)

3. Με χρέ­ω­ση POS που βρί­σκε­ται στην έδρα της
«Φλο­γαϊ­της, Σιού­τη και Συνερ­γά­τες Δικη­γο­ρι­κή Εταιρεία»
στην Λεωφ. Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 27 στην Αθή­να (Τ.Κ 106 74)

4. Με χρέ­ω­ση POS που βρί­σκε­ται στην έδρα της
«Οικο­νο­μό­που­λος και Συνερ­γά­τες Δικη­γο­ρι­κή Εταιρεία»
στην οδό Κου­μπά­ρη 4 στην Αθή­να (Τ.Κ 106 74)

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ