ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Η βαθιά γνώ­ση και η μακρά εμπει­ρία μας σε υπο­θέ­σεις διε­θνούς δικαί­ου μας έχουν επι­τρέ­ψει να ανα­λά­βου­με υπο­θέ­σεις ενώ­πιον του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των στο Στρα­σβούρ­γο, στην Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και στο Δικα­στή­ριο των Ευρω­παϊ­κών Κοινοτήτων.
Η εται­ρία παρέ­χει νομι­κές υπη­ρε­σί­ες στους τομείς του διοι­κη­τι­κού και δικα­στι­κού δικαί­ου, των δημό­σιων δια­γω­νι­σμών και προ­μη­θειών, του περι­βάλ­λο­ντος και χωρο­τα­ξι­κού σχε­δια­σμού, καθώς και της ενέρ­γειας και των φυσι­κών πόρων. Η εξει­δί­κευ­ση της επι­χεί­ρη­σής μας σε αυτούς τους τομείς, επέ­τρε­ψε στο γρα­φείο μας να κυριαρ­χεί μετα­ξύ άλλων και να εκπρο­σω­πεί τις πιο έγκρι­τες εταιρείες.
Επι­πλέ­ον, δια­θέ­του­με χρό­νια εμπει­ρί­ας και τεχνο­γνω­σί­ας σε θέμα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την ανά­θε­ση δημό­σιων συμ­βά­σε­ων κάθε είδους (προ­μή­θειες, υπη­ρε­σί­ες και έργα, καθώς και ειδι­κούς τομείς όπως το νερό, οι μετα­φο­ρές και η ενέρ­γεια). Έχου­με επί­σης μεγά­λη εμπει­ρία σε θέμα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την οργά­νω­ση δημό­σιων (ευρω­παϊ­κών) διαγωνισμών.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Βασι­κός κατευ­θυ­ντή­ριος άξο­νας της παρο­χής υπη­ρε­σιών της Δικη­γο­ρι­κής Εται­ρεί­ας προς τους πελά­τες μας είναι η άσκη­ση «προ­λη­πτι­κής» δικηγορίας.
Ο τομέ­ας στον οποίο έχου­με επι­κε­ντρώ­σει τη δρα­στη­ριό­τη­τά μας είναι, αφε­νός μεν ο ευρύ­τε­ρος χώρος του αστι­κού και εμπο­ρι­κού δικαί­ου με ιδιαί­τε­ρη εξει­δί­κευ­ση στο αντι­κεί­με­νο των εμπο­ρι­κών εται­ρειών (συστά­σεις, μετα­τρο­πές, εξα­γο­ρές, συγ­χω­νεύ­σεις, απο­σχί­σεις, εξυ­γί­αν­ση και ανα­διάρ­θρω­ση), της κεφα­λαια­γο­ράς, των αξιο­γρά­φων και των συμ­βά­σε­ων αγο­ράς και ανά­πτυ­ξης ακι­νή­των και αφε­τέ­ρου τα ευρύ­τε­ρα γνω­στι­κά πεδία του κοι­νο­τι­κού δικαί­ου και του δημο­σί­ου δικαί­ου, με ιδιαί­τε­ρη εξει­δί­κευ­ση στο αντι­κεί­με­νο των Άμε­σων Ξένων Επεν­δύ­σε­ων, των Ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων Ενέρ­γειας, των Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, των ΜΜΕ, των Διε­θνών συναλ­λα­γών και του Ποι­νι­κού Οικο­νο­μι­κού Δικαίου.