ΝΕΑ

Χάρης Οικονομόπουλος:  “Η αντίδραση των πολιτών πανικοβάλει το βαθύ κράτος”

 


Ο ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 FM
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ (29.9)

 


 

ΕΝΦΙΑ 2017: THIS MORNING
(Συνέντευξη 29.9 Χάρη Οικονομόπουλου στο SBC)


 

ΕΝΦΙΑ 2017LIFE
(Συνέντευξη 28.9 Χάρη Οικονομόπουλου στο SBC)

 


Ο ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 FM
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

 


Ο ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ REALFM:
Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΕΝΦΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΛΟΠΗ

 


ΕΝΦΙΑ 2017: YΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ
(Συνέντευξη 27.9 Χάρη Οικονομόπουλου στο SBC)

 


ΕΝΦΙΑ 2017: YΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ
(Συνέντευξη 25.9 Χάρη Οικονομόπουλου στο SBC)


ΆΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,
Β.ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
14/9/2017

Αναρ­τά­ται άρθρο-παρέμ­βα­ση του Προ­έ­δρου του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών και της Ολο­μέ­λειας των Δικη­γο­ρι­κών Συλ­λό­γων Ελλά­δος Β. Αλε­ξαν­δρή, στην ιστoσε­λί­δα capital.gr για τον ΕΝΦΙΑ, με τίτλο:” ΕΝΦΙΑ: Μετα­ξύ νομι­κού παρα­λο­γι­σμού και οικο­νο­μι­κής (αυτό)καταστροφής”.
Ακο­λου­θεί το πλή­ρες κεί­με­νο του άρθρου:

Του Βασί­λη Ε. Αλεξανδρή

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των έχουν έρθει αντι­μέ­τω­ποι με την φορο­λο­γι­κή δυστο­πία του ΕΝΦΙΑ.

Ο φόρος κατο­χής, που υπό την μορ­φή του ΕΕΤΗΔΕ ξεκί­νη­σε ως έκτα­κτος,  πλέ­ον έχει λάβει χαρα­κτη­ρι­στι­κά μονι­μό­τη­τας. Επί της αρχής, η φορο­λό­γη­ση της περιου­σί­ας μπο­ρεί μεν να είναι συνταγματικώς

ανε­κτή, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση όμως ότι τηρού­νται θεμε­λιώ­δεις αρχές και κανό­νες. Στην τελι­κή του μορ­φή ο ΕΝΦΙΑ πλήτ­τει ευθέ­ως τον πυρή­να των θεμε­λιω­δών δικαιω­μά­των των φορο­λο­γου­μέ­νων κι επι­πλέ­ον προ­κα­λεί αδι­καιο­λό­γη­τη στρέ­βλω­ση στην οικο­νο­μία, διό­τι παρα­γνω­ρί­ζει απο­λύ­τως την φορο­δο­τι­κή τους ικανότητα.

Τού­το καθί­στα­ται απο­λύ­τως ευκρι­νές με την φορο­λό­γη­ση της απρό­σο­δης ακί­νη­της περιου­σί­ας. Ο φορο­λο­γού­με­νος καλεί­ται να αντα­πο­κρι­θεί στην οικο­νο­μι­κή αυτή υπο­χρέ­ω­ση από τα δια­θέ­σι­μα εισο­δή­μα­τά του, τα οποία μπο­ρεί να είναι ακό­μη και μηδε­νι­κά ή να υπο­λεί­πο­νται του ορί­ου της φτώ­χειας. Ακό­μη όμως και στην περί­πτω­ση που ο φορο­λο­γού­με­νος δια­θέ­τει κάποιο εισό­δη­μα, κατ’ ανά­γκην αφαι­ρεί­ται από αυτό ο φόρος εισο­δή­μα­τος (22% — 45%),  η εισφο­ρά αλλη­λεγ­γύ­ης (έως 8%), ενώ στην περί­πτω­ση που πρό­κει­ται για ελεύ­θε­ρο επαγ­γελ­μα­τία επι­βα­ρύ­νε­ται συγ­χρό­νως με ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές, συνο­λι­κού ύψους έως και 37,95%. Είναι γνω­στό ότι στις επι­βα­ρύν­σεις αυτές προ­στί­θε­νται η φορο­λό­γη­ση επί τεκ­μαρ­τού, δηλα­δή ανύ­παρ­κτου εισο­δή­μα­τος, καθώς και η προ­κα­τα­βο­λή φόρου που φθά­νει το 100%.

Δεν χρειά­ζε­ται ιδιαί­τε­ρη ανά­λυ­ση για να κατα­λή­ξει κανείς στο συμπέ­ρα­σμα ότι η σωρευ­τι­κή επι­βο­λή όλων των ανω­τέ­ρω βαρών οδη­γεί σε πλή­ρη αφαί­μα­ξη  και ανε­πί­τρε­πτη συνταγ­μα­τι­κά δήμευ­ση του εισοδήματος.

Μάλι­στα, στην περί­πτω­ση που ο οφει­λό­με­νος ΕΝΦΙΑ υπερ­βαί­νει τις εισο­δη­μα­τι­κές δυνα­τό­τη­τες και την υφι­στά­με­νη ρευ­στό­τη­τα του φορο­λο­γού­με­νου, η κατα­βο­λή του γίνε­ται κατ’ ανά­γκην μέσω της εκού­σιας ή της ανα­γκα­στι­κής εκποί­η­σης της ακί­νη­της περιου­σί­ας του. Όμως, ένας φόρος επί της περιου­σί­ας που συνε­πά­γε­ται τελι­κά την αφαί­ρε­ση της περιου­σί­ας δεν είναι απλώς άδι­κος, είναι κατά κύριο λόγο παράλογος.

Πέραν των δυσμε­νών συνε­πειών σε βάρος του υπό­χρε­ου, ο ΕΝΦΙΑ έχει αρνη­τι­κά πολ­λα­πλα­σια­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στην οικο­νο­μία. Τού­το διό­τι μειώ­νε­ται το δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα και η κατα­νά­λω­ση και η αξία της ακί­νη­της περιου­σί­ας υφί­στα­ται καθί­ζη­ση. Με τον τρό­πο αυτό δημιουρ­γεί­ται ισχυ­ρό αντι­κί­νη­τρο για την επέν­δυ­ση στην αγο­ρά ακι­νή­των. Η σύν­δε­ση, λοι­πόν, του ΕΝΦΙΑ  με την συρ­ρί­κνω­ση του Α.Ε.Π. της χώρας είναι εξί­σου προφανής.

Η ανά­σχε­ση της ανε­ξέ­λεγ­κτης (αυτό)καταστροφικής αυτής πορεί­ας προ­ϋ­πο­θέ­τει τρεις ουσιώ­δεις θεσμι­κές αλλα­γές:  Πρώ­τον, την ευθεία σύν­δε­ση του φόρου κατο­χής της ακί­νη­της περιου­σί­ας με την φορο­δο­τι­κή ικα­νό­τη­τα και το δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα του φορο­λο­γού­με­νου. Δεύ­τε­ρον, την καθιέ­ρω­ση ενός πραγ­μα­τι­κά αφο­ρο­λό­γη­του ποσού για κάθε φορο­λο­γού­με­νο, που θα αντα­πο­κρί­νε­ται ανα­λο­γι­κά στις ελά­χι­στες ανά­γκες δια­βί­ω­σής του. Τρί­τον,  την επι­βε­βλη­μέ­νη πλέ­ον και από το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας (ΣτΕ 23332336/2016) ανα­προ­σαρ­μο­γή των αντι­κει­με­νι­κών αξιών, ώστε να αντα­να­κλούν τις σημε­ρι­νές, πραγ­μα­τι­κές συν­θή­κες της αγοράς.

Τέλος, ας ανα­λο­γι­στού­με ποια είναι τα αξιο­πρε­πή μέσα που πρέ­πει σήμε­ρα να μετέλ­θει ο φορο­λο­γού­με­νος για να αντι­με­τω­πί­σει την βαρύ­τα­τα επα­χθή και δυσα­νά­λο­γη σώρευ­ση βαρών.

 


ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΟ ΣΚΑΪ, “ΣΗΜΕΡΑ” 13.9.17

 

 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΔΙΚΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΝΦΙΑ

Ο «ΕΝΦΙΑ» απο­τε­λεί μεί­ζον πρό­βλη­μα άδι­κης και κατα­πιε­στι­κής κρα­τι­κής πολιτικής.

Οι δικη­γο­ρι­κές εται­ρεί­ες «Οικο­νο­μό­που­λος και Συνερ­γά­τες» (ΑΜ ΔΣΑ 80137, www.ikonomopoulos.gr) και «Φλο­γα­ΐ­της — Σιού­τη και Συνερ­γά­τες» (ΑΜ ΔΣΑ 80517www.flogaitissioutis.com), με αίσθη­μα ευθύ­νης, σε συνερ­γα­σία με έμπει­ρους φορο­τε­χνι­κούς συμ­βού­λους και δικη­γό­ρους από όλη την Ελλά­δα, δίνουν την ευκαι­ρία στους υπό­χρε­ους ΕΝΦΙΑ να κατα­βάλ­λουν τον τρέ­χο­ντα ΕΝΦΙΑ «με επι­φύ­λα­ξη» και να διεκ­δι­κή­σουν την επι­στρο­φή του.

Σύμ­φω­να με την υπάρ­χου­σα σχε­τι­κή νομο­λο­γία του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (ΣΤΕ), το οποίο απο­φάν­θη­κε σε ανά­λο­γες περι­πτώ­σεις με τις απο­φά­σεις 2334 και 2337 του 2016, όσοι συμπο­λί­τες φορο­λο­γού­με­νοι πιστεύ­ουν ότι ο ΕΝΦΙΑ που τους έχει κατα­λο­γι­στεί είναι άδι­κος και δεν έχει καμία σχέ­ση με την σημε­ρι­νή πραγ­μα­τι­κή αξία των ακι­νή­των τους, όσοι έχουν ακί­νη­τα σε περιο­χές που οι αντι­κει­με­νι­κές αξί­ες δεν έχουν ανα­προ­σαρ­μο­στεί, όπως θα έπρε­πε, τα τελευ­ταία δύο χρό­νια ή ανα­προ­σαρ­μό­σθη­καν λαν­θα­σμέ­να έχουν την ευκαι­ρία να προ­χω­ρή­σουν στη δίκαιη διεκ­δί­κη­σή τους.

 

Παρότι ο ΕΝΦΙΑ έχει υπολογιστεί λανθασμένα για εκατομμύρια Έλληνες, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι καταθέσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ατομικές ενδικοφανείς προσφυγές στις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

 

Παράλ­λη­λα, επει­δή το πρό­βλη­μα αφο­ρά σε 7.000.000 Έλλη­νες, απευ­θύ­νε­ται πρό­σκλη­ση στους συνα­δέλ­φους δικη­γό­ρους να συνερ­γα­στούν ώστε να εξυ­πη­ρε­τη­θούν οι πολί­τες σε όλα τα σημεία της χώρας. Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν στο diktyo@enfiaprosfigi.gr

Οι δύο δικη­γο­ρι­κές εται­ρί­ες στην προ­σπά­θεια τους να προ­σεγ­γί­σουν κοι­νω­νι­κά το ζήτη­μα, όρι­σαν ως συνο­λι­κή αμοι­βή και τα έξο­δα συμ­με­το­χής στη σχε­τι­κή ομα­δι­κή διεκ­δί­κη­ση τα Eκα­τό Eυρώ συν ΦΠΑ (€124), προ­κει­μέ­νου να είναι προ­σι­τό σε κάθε φορολογούμενο.

Για τη συμ­με­το­χή  κάθε φορο­λο­γού­με­νου, χρειά­ζε­ται ανά­θε­ση της υπό­θε­σης στους Δικη­γό­ρους με τρό­πο που περι­λαμ­βά­νε­ται στην ιστο­σε­λί­δα ή το 875 876 8888.

 

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: www.enfiaprosfigi.gr  (χωρίς χρέ­ω­ση)
ή καλέ­στε από στα­θε­ρό ή κινη­τό στο 875 876 8888 (με χρέ­ω­ση 0,79€/1*)

Download:
PRESS RELEASE ENFIA

*Χρέ­ω­ση από στα­θε­ρό 0,79€/1’ (με  ΦΠΑ + Τέλος Συν­δρο­μη­τών Στα­θε­ρής Τηλ/νίας)
Χρέ­ω­ση από κινη­τό 0,75€/1’ (με ΦΠΑ και εφαρ­μό­ζε­ται επι­πλέ­ον Τέλος Συν­δρο­μη­τών Κινη­τής Τηλ/νίας 12%, 15%, 18% ή 20%
ανά­λο­γα με το ύψος του μηνιαί­ου λογα­ρια­σμού προ ΦΠΑ)
mediatel -Τεχνι­κή υπο­στή­ρι­ξη:  2142148020